martedì 29 gennaio 2008

SICILIA DECUFFARIZZATA!

Finalmente la Sicilia ed i Siciliani onesti sono Decuffarizzati!
Anche il Comitato Riprendiamoci la Città vuole festeggiare questo evento non con abbuffate di cannoli ma con una bella poesia in Siciliano dell'amico Luigi Forti, che qui di seguito abbiamo il piacere di pubblicare:


TOTO’ CUFFARO

di Luigi Forti

Chista è la storia di ‘n’omu malu disprizziatu
ca di l’incaricu di governu fici ‘n’abusu,
cummittinnu reatu.

Totò Cuffaru, ca ci piaciva vasari la genti,
faciva di mistiri lu presidenti,
ma ppi pigliari tutti sti voti

s’aviva a rivolgiri a li soliti ignoti:
mafiusi, corrotti e dilinquenti,
ca di li famigli di Palermu eranu li reggenti.

Ma si sapi, ni la vita nun si fa nenti ppi nenti,
e cu ci aviva purtatu li voti
nun putiva permettirsi d’essere sgamatu,
allora nun ci arristava ca rivolgersi a l’amicu fidatu:
“Gira vuci ca ni stanu spiannu,
chiamamu a Totò, vidimu cchi po’ fari,

ca qualchi informazione, di sicuro, ni l’ava a passari”.
Totò nun si fici aspittari
e timpu du iorna li cimici fici truvari.
Menu mali ca ni sta terra tantu marturiata,
ca di Cosa Nostra è assai controllata,
c’è qualcunu ca quannnu la matina si susi

pensa a comu ava liberari la Sicilia di li mafiusi.
Indagini, intercettazioni e interrogatori,
‘ncumencia lu processu,
intra li tribunali, ma puru fori:
“Cuffaru è indagatu e s’ava dimettiri…”
“No, Totò è innocenti è ava governari,
senza d’iddu la Sicilia, cumu ava fari?”.
C’è cu lu voli e cu nun lu voli,
ma intantu li iorna passano ,

li polemiche arrestano,
finu a quannu lu judici pronuncia la sentenza:
“cincu anni di galera ppi favoreggiamentu semplici
e interdizioni all’incaricu di presidenza”.
Cannola, spumanti, vasati e complimenti,
mancu si fussi stata persona innocenti
e cu pinsava a li so dimissioni
arrestò dilusu di li so intenzioni:
“Cca era e cca m’arristu,

nun sugnu mafiusu ma un poviru Cristu”.
Ma la genti onesta,

ca sta situazioni nun putiva chiù tollerari,
a gran voci ‘ncuminciò a protestari,

sperannu ca la presidenza putissi lassari:
“Via, fori, vergogna, vatinni,

nuddu ti voli , pirchì nun t’arrinni?”
Misu cu li spaddi a lu muru,
e frastornatu ti tali fermentu
nun ci arristò ca rassignari dimissioni
e annunciari nuovi elezioni,
cu l’augurio ca finalmente
la Sicilia possa essere cumu la vole la genti:

libera, prospera e senza dilinquenti.Nessun commento: